Š.Navickis, A.Guoga. Valstybės išdavystė (38)

Valstybė neturi jokios prasmės, netgi jokios teisės egzistuoti, jei jos piliečiams – čia gimusiems ir augusiems žmonėms – lengviau ir saugiau išgyventi einasi svečiose šalyse, nei toje, kurios pasą jie dar tebeturi. Žinoma, kalbu apie Lietuvą, tėvynę mūsų…

Po to, kai Ekspertai.eu paviešino Irenos Degutienės – primename, ji dabartinio Seimo pirmininkė! – pokalbio įrašus, kuriuos Andrius Kubilius – primename, jis dabartinės vyriausybės pirmininkas! – pavadino „juodosiomis technologijomis“ (tikriausiai tai laikytina specialisto komentaru), nebeliko nė to rūko sluoksnio, kuris dar dengė tai, ką savo kailiu vos ne kiekvienas jautė ir anksčiau. Taip, nūdienė Lietuva jau yra tapusi kiaurai persmelkta sekimo, pasiklausymo, šantažo ir šmeižto dvasios, kurios literatūrinę išklotinę geriausiai atspindi Džordžo Orvelo makabriškasis romanas „1984-ieji”. Piliečiai tiek įbauginti ir užguiti, o jų valia taip palaužta, kad beliko tik formalizuoti baudžiavą… Na ir kas, kad turime bene visus demokratinės valstybės atributus, jei nėra nei pačios demokratijos, nei realiai savo piliečiais besirūpinančios valstybės? Yra tik butaforija, „sistema“, aptarnaujanti pati save ir mintanti tautos kūnu. Parazitas užvaldė donorą ir dabar juos maitinasi.

Dažnai komentaruose po straipsniais matome maždaug tokius žodžius: „tai, ką jūs rašote, teisinga ir seniai žinoma – tačiau parašykite, ką daryti?“ Galima sutikti, kad šiandien tai pagrindinis klausimas, tačiau jei norime išlikti, jau rytoj jis turėtų virsti į klausimą – kaip? Audrius Nakas labai akivaizdžiai parodė, kad ir vienas lauke karys – parodė veiksmu, primenančiu biblijinę eilutę „ir žodis tapo kūnu“.  Visiškai palaikydami tokį jo poelgį, šio straipsnio autoriai atkreipia dėmesį į tai, kad pats A.Nakas buvo kryptingai stumiamas kuo toliau nuo Drąsos kelio politinės linijos formavimo ir šis procesas tikrai negalėjo būti atsitiktinis – kalbu apie laikotarpį, kai DK  atsirado Valdas Vasiliauskas ir neilgai trukus patapo rinkimų štabo vadu, faktiškai lankstančiu šią partiją pagal kažkur kitur nubraižytą schemą.

Šiandien turime situaciją, kai tampa akivaizdu, jog demokratiniai mechanizmai Lietuvoje neveikia ir jei norime galutinai neprarasti Lietuvos, turime peržengti ribą, skiriančią mandagų pezėjimą, kuris deja nieko nebegali pakeisti, nuo realių veiksmų, galinčių prikelti tautą iš letargo, gręsiančio išnykimu. Užvis blogiausia, kad tie, kurie išrenkami mus atstovauti ir ginti pasirodė tokie dvasiškai neįgalūs, jog šiandien ir patys tapo užguiti bei įbauginti tiek, kad ne tik nebegina mūsų, bet net patys nebedrįsta viešai prisipažinti, kad ginti reikia juos. Skaitydami šį tekstą toliau, rasite pakankamai argumentų, galinčių padėti apsispręsti, kaip elgtis ir kaip gyventi. Arba jau ne…

Prieš pradėdamas eiti Seimo nario pareigas, išrinktasis atstovas prisiekia tautai tokiu tekstu:

Aš, (vardas, pavardė),
prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai;
prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus,
saugoti jos žemių vientisumą;
prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę,
sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių
gerovei.
Tepadeda man Dievas!

Tačiau tai, ką išgirdome iš pastarojo Seimo pirmininkės I.Degutienės įrašo, atskleidžia, jog tapo normalu šią priesaiką laužyti ir valstybės bei konstitucijos neginti, ją išduoti pasiduodant Prezidentės ir saugumo pareigūnų šantažui.

I.Degutienė kalbėjo: Jeigu jūs visą tą eigą matytumėt, kaip vyko, pavyzdžiui, dėl pareigūnų atleidimo [kalbama apie Finansinių nusikaltimų tarnybos direktoriaus Vitalijaus Gailiaus ir jo pavaduotojo Vytauto Giržado atleidimą – red. past.], ir kokie buvo daromi veiksmai – mūsų jie buvo sudėlioti vienokie, bet tu nueini į „Baltuosius rūmus“ [prezidentūrą – red. past.] ir tu gyvenai šantaže.

Kol kas praleisime Prezidentės veiksmus, apie kuriuos kalba Seimo pirmininkė, ir susitelksime į Seimo narius. Kaip matome, Seimo nario priesaika įpareigoja asmenį visomis išgalėmis stiprinti nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Tačiau jei Seimo nariai, užuot deramai atstovavę rinkėjams, pasiduoda kokiam nors šantažui ir gyvena baimėje, tuomet jie iš esmės laužo savo priesaiką tautai – Lietuvos žmonių gerovės nebegina, valstybingumo nestiprina, sąžiningai netarnauja demokratijai ir Dievas tokiems, akivaizdu, kad nepadeda. Savaime suprantama, kad toks Seimo narys privalo atsistatydinti ar būti atstatydintas, nes Seimas – ne ta vieta, kur išrinktas atstovas patenka tam, kad drebintų ten kinkas.

I.Degutienės pasakojimas atskleidžia, kad Seimo nariai jaučiasi esą pastatyti atstovauti ne rinkėjams, o Prezidentei:

Todėl kad taip, mes patys kalti, per trejus metus užsileidome ant galvos. Tai čia irgi reikia savikritiškai pripažinti. Skambutis – padarykit tą, skambutis – padarykit tą. O mes kaip žiopliai viską darėm. Viską darėm. Kiek “veto” buvo, kurie buvo nu, tokie – sakykim, migloti. Bet kaip tu – panika Seime iš karto. Veto? Reikia pakeist! Ir tie patys žmonės, kurie prieš mėnesį balsavo vienaip, staiga balsuoja kitaip – šimtu aštuoniasdešimčia laipsnių. Visi gyvena bai-mė-je.

Žinoma, priežastys ir būdai, kaip Seimo nariams Prezidentė ar kas kitas įvarė tiek baimės, reikalauja išsamaus tyrimo. Vis dėlto, Seimo nario pareigos jam užtraukia prievolę spręsti laisva valia ir nevykdyti to, kas, jo įsitikinimu, prieštarauja Lietuvos interesams. O čia, Seimo pirmininkės vertinimu, pastoviai vyksta procesai, kuriems priešintis Seimo narys yra įsipareigojęs visomis išgalėmis: „Man didesnis rūpestis yra žinai kas? Kad yra valstybės užvaldymas ir mes einam ne demokratiniu keliu, o Lukašenkos keliu. Autoritariniu keliu“. Kitaip sakant, Seimo narys, kuris visomis išgalėmis nestabdo autokratinių procesų, išduoda savo pareigas ir negali būti Seimo narys.

O dabartiniai seimūnai, kaip žinia, netgi nesiteikė apie susidariusią padėtį informuoti visuomenės. Tai jau, mano vertinimu, ne tik absoliutus priesaikos laužymas, bet ir Tėvynės išdavimas. Tas, kuris tautos valia išrinktas puoselėti ir ginti mūsų valstybingumą, gyvena „bai-mė- je“ ir apie valstybės užvaldymą net nesiteikia pranešti tautai.

Kodėl tai galima vertinti kaip Tėvynės išdavimą? Seimo nariai ne tik negina pamatinių valstybės vertybių ir santvarkos, bet savo nuolankiu tylėjimu dar gi padeda stiprinti antikonstitucines tendencijas. Kaip žinia, nusikaltėliui tik to ir tereikia, kad visi jo be galo bijotų ir sėdėtų persigandę krūmuose. Jei seimūnai, vietoj to, kad vykdytų savo pareigas,  vaidina palaužtą auką, nesipriešindami vykdo neteisėtus nurodymus, tai ko trūksta, kad pripažintume juos nusikaltimo bendrininkais?

Kas tokioje situacijoje belieka mums, piliečiams? Jei Seimo nariai yra valstybės išdavikai, padedantys griauti įstatymo viršenybę, tuomet mums tenka pasirinkti – elgtis kaip mūsų išrinktieji ir savo pasyviu elgesiu bei neteisėtų įsakymų vykdymu įteisinti perversmą valstybėje arba stoti ginti Konstitucijos. LR Konstitucijos 3 straipsnis suteikia piliečiui teisę priešintis neteisėtiems veiksmams:

Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių. Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

Konstitucijos straipsnis nepatikslina, ar baimės sukėlimą jau reikėtų laikyti prievarta, tačiau psichologinės prievartos sąvokos apibrėžimą toks elgesys neabejotinai atitinka. Nors mes šiuo metu net nežinome ar Seimo narius iš tiesų kas nors mėgino bauginti – gal jie net nebauginami persigando?

Taigi kiekvienas turime pasirinkti – tylime ar priešinamės. Jei tylime – esame tokie pat antikonstitucinio perversmo bendrininkai kaip ir mūsų Seimo nariai, tik skirtumas tas, kad priesaikos ginti savo valstybę dažnas nedavėme. Jeigu taip, tuomet visai netrukus kareivis savo kerzinio bato padu prispaus mums žandą, o tada mes pagaliau atsitokėsime. Deja, jau bus per vėlu. Jei priešinamės – tai negalime vaizduoti, kad nieko ypatingo neįvyko ir bendrauti su Seimo nariais, Prezidente ir kitais antikonstitucinius veiksmus atliekančius pareigūnus kaip su teisėtais valdžios atstovais. Tokiu atveju mums reikia burti valstybės gynimo tarybą, kurią sudarytų LR Konstitucijai ištikimi pareigūnai ir kuri nušalintų nuo pareigų Konstitucijai nelojalius asmenis.

Šio slenkančio perversmo iniciatoriai, sprendžiant iš I.Degutienės liudijimo, yra šalies Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir VSD viršininkai. Šie asmenys turi būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn už LR seimo narių ir aukštų valstybės pareigūnų bauginimą siekiant įvykdyti valstybės perversmą, bei sistemingą už Konstitucijos pažeidinėjimą siekiant jų įgaliojimus viršijančios valdžios. Kaip pamename, I.Degutienė tvirtina, jog yra slapta klausomasi jos ir jos artimųjų telefoninių pokalbių. LR Konstitucijos 22 straipsnis tai draudžia be motyvuoto teismo sutikimo:

Asmens susirašinėjimas, pokalbiai telefonu, telegrafo pranešimai ir kitoks susižinojimas neliečiami. Informacija apie privatų asmens gyvenimą gali būti renkama tik motyvuotu teismo sprendimu ir tik pagal įstatymą. Įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeiminį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą.

Galiausiai mums laikas susimąstyti, kaip tokia situacija galėjo susiklostyti. Mūsų valstybė, galima sakyti, buvo statoma atsisakant visko, kas šventa ir moralu. Visi tie dalykai tapo nieko nereiškiančiomis fasadinėmis iškabomis, kurios turėjo bent kiek paslėpti nežabotą materializmą ir nesveiką egoizmą. Nuo to ir turėtume pradėti daryti išvadas, tada eiti ginti savo ir savo vaikų ateities.

Lietuvos pilieti, Lietuvoje ar bet kuriame kitame pasaulio krašte šiandien bebūdamas, išgirsk ir suprask, kas atsitiko su tavo Tėvyne – šalimi pačiame Europos viduryje ir su visais išoriniais civilizuotos valstybės atributais, tačiau su išvogtu turiniu ir merdinčia viltimi – ir nelik kurčias ir abejingas!

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , .

38 komentarai

 1. Nuomonė:

  Mes nuoširdžiai dėkojame A.NAKUI,kuris parodė “kas yra kas”???kam tie rinkimai į Seimą,jei Lietuva yra “Prezidentinė” Respublika???

 2. Austė:

  Prieš pirmąjį seimo rinkimų turą buvo parodytas “šventvagiškas” italų režisieriaus spektaklis apie Jėzaus veidą. Tuomet seimo publika garsiai šaukė. O dabar, prieš antrąjį turą, didžiausiu spektakliu tapo Audriaus Nako paviešintas Irenos Degutienės liudijimas, atskleidęs, kad “karalius nuogas”. Tačiau dabar seimo nariai tyli… Spektaklis iš mūsų valstybės gyvenimo pasirodė gana slogus. Apie tai, kad mūsų demokratija tiktai fasadinė, ir vėl rašo visuomenininkai, suprantantys, koks pavojingas tas apsimestinis dvariškių mandagumas, kaip jis kenkia mums visiems.

 3. Edvardas:

  ištrauka: “Užvis blogiausia, kad tie, kurie išrenkami mus atstovauti ir ginti pasirodė tokie dvasiškai neįgalūs, jog šiandien ir patys tapo užguiti bei įbauginti tiek, kad ne tik nebegina mūsų, bet net patys nebedrįsta viešai prisipažinti, kad ginti reikia juos.”

 4. Bugailiškis Prūdas:

  Toks vaizdas, kad pas mus aplamai, apie viešuosius ryšius, komunikavimą niekas neturi jokio supratimo. Ar kas bent supranta, iš kur aplamai atsirado terminas „juodėji viešieji ryšiai“ ir ką jis reiškia. O juk tai naudojama kovoje už laisvę ir teisingumą, kovoje už gėrį prieš blogį. Ir jei tos a‘lia kažkieno įvardintos kaip blogybės parodo valstybėje įsikūnijusi blogi, tai ar juos yra juodos VR technologijos. Juodi kaip velnias yra tie, kas tą blogi bando ginti. Juk juoda nereiškia kad purvina, tai daugiau informacinė kova pasakant tiesa ir atskleidžiant blogi ir melą.

  Civilizuotame pasaulyje net niekas nevartoja termino juodieji VR, o vadina tai:
  • kova už sąžininga konkurenciją;
  • tiesos apie konkurentus skelbimų per rinkimus;
  • kova už žmogaus teises;
  • kova už socialinį teisingumą;
  • kova už demokratiją;
  • kova už švarią aplinką;
  • kova už vartotojo teises;
  • kova už laisvę ir teisingumą;
  • žmogaus teisių ginimas;
  • ir panašiai;

  MANAU, KAD ESMĖ NE TAME, KAIP TAI BUVO PATEIKTA, PADARYTA. JUS ATKREIPKITE DĖMĖSI Į TAI, KĄ ŠNEKA VALDYTOJA P. I.DEGUTIENĖ, JUK TAI NE PASKUTINIS VALSTYBĖJE ASMUO.
  CIVILIZUOTAME PASAULYJE ČIA BUTU DIDELIS SKANDALAS, O PAS MUS APTARINĖJAMA, AR TAI P. A. NAKAS PASIELGĖ ETIŠKAI AR NE. MANO MANYMU TAI YRA KAŽKOKS ABSURDAS.

  Kalbant apie opozicines jėgas, jiems geriau reikėjo arba pratylėti, arba pasakyti, kad tai ne jų informacinis šaltinis, bet ekspertus palaikyti. Tokiu būdu prieš antra turą išloštu žymiai daugiau, jei taip jau atvirai. O dabar aš manau, kad ne aš vienas tai pamačiau. Juk dauguma iš opozicionierių kaip aš suprantu buvo pokalbio liudininkais. O dabar atsiriboti, tai reiškia perimti anų nešvarias žaidimo taisykles.
  Kalbant paprastai, keičiasi tik fortopianistai maigantis klavišus, o kuriniai bus tie patys.
  Kai kas iš draugu labai tiksliai prakomentavo – „taip ir matau Vasiliauską kalbantį kabinete vienaip, o už
  kabineto durų – kitaip, Jie man labai nemieli“

  Kalbant apie etiškumą, jei aš pavagiu iš valstybės kelis milijonus ir jums taip netyčia papasakoju, o jus slapta nuo manęs tai įrašote ir paviešinate. Ar tai butu etiška..? Dauguma sakytu, kad taip, aš sakyčiau, kad jus nesąžiningai, pasinaudodami juodaisiais VR mane išdūrėte. Tai ar ne tuokį šiandiena mes matome vaizdelį…?
  Vadinasi drąsos kelio aktyvas nežino, kas aplamai yra juodėji viešieji ryšiai. O juk tai kova už laisvę ir teisingumą, kova už gėrį prieš blogį. Ir jei tos a‘lia kažkieno įvardintos kaip blogybės parodo valstybėje įsikūnijusi blogi, tai ar juos yra juodos VR technologijos. Juodi kaip velnias yra tie, kas tą blogi bando ginti. Juk juoda nereiškia kad purvina, tai daugiau informacinė kova pasakant tiesa ir atskleidžiant blogi ir melą.

 5. turbo:

  p. Prūde, yra ištisas mokslas apie informacinius, psichologinius karus, yra ir šių kautynių technologijos. Pvz. V.Landbergio 80 mečio koncerto Filharmonijoje atspindėjimas – juodas techninis trikdis, “juodas” reportažas apie kolumbariumą Kauno Petrašiūnų kapinėse – palyginta su tualetu, kur pavasarį buvo paniekintas Landsbergių šeimos kapas ir t.t. – čia tik maža dalelė kontekstinių gudrybių, kurios “muša’ per emocijas tautininkų, TS-LKD, netgi LSDP rinkėjams ir visiems piliečiams Uspaskich naudai. Šiais dalykais turi profesionaliai užsiimti VSD – kontržvalgyba, tačiau bent jau jų atstovas spaudai per visą Nepriklausomybės laikotarpį taip ir netarė svaresnio žodžio. Degutienė plačiai atsiribodama nuo prezidentės Nako pagalba, beje, sukūrė ir rinkiminę naudą tai pačiai DP Būkite įžvalgesni…

 6. Ona Voveriene:

  Visiškai pritariu, kad šioje situacijoje Nako žygdarbis, kitomis aplinkybėmis galėjęs būti pozityvus, šiuo atveju – vandens pylimas ant Uspaskicho malūno, jau dabar – pirmajame rinkimų ture 3/4 lietuvių, pavertęs Uspaskicho autais, mat Uspaskicho “mėsyčių baliai’ ir jo autai, balsavusiųjų už šitų Lietuvos šmeižikų ir išdavikų partiją, labai kvepia. Ar įmanomas Tautos pabudimas? Prof. Fransuaza Thom sako, kad visiškai neįmanomas, reikia laukti, kol šita baudžiauninkų ir elgetų savo mentalitetu karta išmirs, ir dabar dirbti tik tolimai ateičiai. Sėti sėklas. Jos išdygs, kai politinis klimatas geopolitikos kontekste ir pačioje Lietuvoje darysis palankesnis, kai nors vienas milijonierius nustos būti padaru, be jokios vidinės šviesos, aukščiausios pakopos sutvėrimu… deja, tik gyvūnijos klasifikacijoje. O dabar reikia sėti sėklas… Ir kiekvieną padarą, griaunantį Lietuvos valstybingumo pamatus, naikinti…. galinga žodžio jėga. Tokie padarai Lietuvoje jau dauginasi geometrine progresija. Laikas pradėti juos įvardinti. Tai KGB majoras Gulbinas, kas žino, gal Alytaus “baltosios pilaitės” herojus, nukankinęs tūkstančius Lietuvos vaikinukų ir mergaičių. Tai jo sėbras – Algirdas Paleckis, svajojantis sugrąžinti į Lietuvą Gulbinų sadistus, tai juodi šmeižikai Vytautas Bernatonis ir Stasys Stungurys… ir dar jų daugiau. Šitie patys nuodingiausi. Pagarbiai Ona Voverienė (nieko nebijau), 2012.10.24.

 7. zemaiciu zydas:

  nujau kad lietuviskas Wikileak’as! 😀 Gyvena Lietuvos seimo palociuj gaujele gudragalviu ir dreba is baimes! Ne del savo gyvybes bijo, ne del atslenkancio juodojo amziaus, del savo mazos kedutes kedulytes su knopkyte, kurioj taip silta ir patogu, ir daryt nieko nereikia, tik nurodymus vykdyk – spaudi tada, nepaudi kitada. Seniai sakiau – niekam jie nebereikalingi daugiau nei 10 metu. Nei seimas, nei prezidente. Valdzia veikianti pagal senaji modeli (rumu avinu bliovimo klubai) yra atgyvena.
  Tiesiog pameginkite isivaiduoti visuomenes internetine savivalda. Kazkokiam portale imetama istatymo pataisa, jus pasijungiat, duota data/valanda iki kada balsuoti priimti ar ne, jus kaip uzsiregistraves vartotojas paspaudziat taip ar ne ir einat toliau morku raveti. Kam reikalingi tie rinkimai, kam reikalingos partijos, kokia ju prasme? Nera jokios prasmes! Kad ir dabar, kokio velnio tam baugsciam seimo nariui reikia sedeti kazkokioj valstybes islaikomoj salej, ir dar gauti viesbuti islaikoma musu, kazkur sostinej, kai jis gali balsuoti is savo virtuves akmenes rajono sodyboj? Galu gale kam reikalingas tas seimo narys apskritai? Pasamdei konsultacine kompanija tvarkyt finansus, teisine kontora priziuret teisesauga, o ne koki tai aferista-tekintoja – sovietini kgbini menta, tie dirba ties pasiulymais, skelbia valstybiniam portale, zmones maigo mygtukus, uzsiregistrave kaip internetiniam banke, visi reikalai. Nu kam ta balvonu mafija ten reikalinga? Argi Jus mielieji dar tikite, kad kada nors centrine valstybes valdzia atgaus autoriteta kuri prarado visame vakarietiskame pasaulyje? Be sansu. Velu. To niekada nebebus.

 8. zemaiciu zydas:

  Pazekit kiek ten durniu! Visokie salamakinai, bradauskai, da i juos panasus, vargsai subinlaiziai, proto kaip kas triusi, zodziu sudeliot nemoka eiles tvarka i eilute. ir cia tie, isrinktieji 😀 :D:D:D Visas ju seimavimas tera stumdymasis, rokiruotes ir intrigeles nieko bendro neturincios su tautos valdymu. Ka jie gali apskritai? Atimk is ju valdova, jie isvis nebezinos ka daryti! Baime yra jiems normali busena, jie bijo del savo seimu, del pajamu, del paskolu, del anuku idarbinimo ir t.t. Kokia isdavyste? Valdzios niekas neteisia. Jie nenesa jokios realiso atsakomybes uz savo veiksmus. Nu ismes is barsciu kaip muse ir visa beda, nieks prie ju nebelys, dar kvies paskui i minejimus ir t.t. Kada jus girdejot, kad nuteistu ilgam koki tai valdininka? Teiseja? Bankininka? Teisia ir sodina tik vistavagi, museika, paprastus zmones. Jie – auksciau teisingumo. Politika APSKRITAI yra AUKSCIAU TEISINGUMO!

 9. Kemblys:

  Ko dar galima buvo tikėtis iš Gorbačiovo persitvarkymo?
  TSRS buvo suskaldyta labai apgalvotai. ‘Respublikoms’, tame tarpe ir Lietuvai, suteikta nepriklausomybė, išvesta kariuomenė bet… ‘pamiršo’ išvesti slaptas tarnybas. Negi tikėjotės, kad išves slaptas tarnybas ir paviešins lietuvius išdavikus? Negi tikėjotės, kad rusų žvalgų tinklas nedirbs Rusijos naudai Lietuvoje? Negi tikėjotės, kad užsienio žvalgybos leis lietuviams kurti savą valstybės saugumo tarnybą?
  Kova su išdavikais ir svetimų valstybių šnipais, mūsų atveju, galima tik per ideologiją. Esant dabartinėms sekimo priemonėms kiti kovos būdai neįmanomi.
  Visos valstybės turi labai rimtų bėdų savo visuomenėse, tai sociologijos mokslininkų ‘darbo’ išdava. Šis mokslas liko viduramžių lygyje. Mes galime, taisydami mokslą, skleisti sau naudingą šiuolaikinę pasaulėžiūrą.

 10. “Valstybė neturi jokios prasmės, netgi jokios teisės egzistuoti, jei jos piliečiams – čia gimusiems ir augusiems žmonėms – lengviau ir saugiau išgyventi einasi svečiose šalyse, nei toje, kurios pasą jie dar tebeturi. Žinoma, kalbu apie Lietuvą, tėvynę mūsų…”
  ——————————————

  Šiame sakinyje matau labai akivaizdų ir tipišką jievrosojuzinio kosmopolito “pilietininko” aiškiai atskleistą merkantilinį ir “pragmatinį” požiūrį: “kam man ta valstybė, jei aš joje blogai gyvenu”, “kam man ta valstybė, jei joje bloga valdžia”…

  Pastaruoju metu pastoviai pastebiu, kaip įvairiomis propagandinėmis priemonėmis labai atkakliai bandoma įteigti mintį, jog “Lietuvos Valstybė bloga ir todėl ji “mums” nereikalinga”, vietoje to, kad labai aiškiai pasakytų – “valdžia bloga ir ją būtina keisti “iš pašaknų”, nuodugniai išvalant visą valdžios aparatą nuo vagių, sukčių, kyšininkų ir svetimoms užsienio jėgoms tarnaujančių įtakos agentų”.

  Vietoje to pastoviai bandoma supainioti dvi sąvokas – “Lietuvos Valstybė” ir “Lietuvos valdžia”…

  Kaip manote, kam tai naudinga ir kas varo bei palaiko tokią antilietuvišką propagandą?

  • O įvairiems “dejuotojams” siūlau prisiminti kaip Smetonos “diktatūra” išgelbėjo nuo išnykimo Lietuvių Kalbą ir Lietuvių Tautą, aš jau nekalbu apie Nepriklausomą Lietuvos Valstybę – tai yra kaip tik tai, ko labiausiai nekenčia visokie išverstaskūriai, šūdlenkiai ir liberastai-tolerastai.

   P.S. Beje, perversmą įvykdė ne Smetona ir tautininkai, o Lietuvių Tautos Didvyrio Povilo Plechavičiaus vadovaujami jauni karininkai-savanoriai, kurie po to valdžią patys perdavė Antanui Smetonai, kaip pirmajam Lietuvos Valstybės Prezidentui.

   Ir Lietuva po to vos per kelis metus tapo iš žydiškai-rusiškai-lenkiško užkampio tikra Lietuvių Tautos Valstybe.

   Tada ir ekonomiškai suklestėjo – ir netgi dabartiniams “valdžios šungrybiams” paliko ne vieną toną aukso.

   Skirtingai nei dabartiniai “valdžios kurmiai”: socdemai – konservai – liberastai, kurie kuo toliau, tuo į gilesnes skolas klampina Lietuvą.

   Tačiau svarbiausia, kad tada Lietuvių Tautos jaunimas, tinkamai tautiškai auklėjamas, užaugo tikrais savo Tautos ir Valstybės patriotais – ką ir akivaizdžiai įrodė Didžiajame Lietuvių Tautos Sukilime 1941 m. birželio 22-28 d., išvadavęs iš okupantų sovietų ir Kauną, ir Vilnių, ir didesnę dalį Lietuvos bei nuosekliai išnaikinęs tūkstančius parsidavėlių, Lietuvos Valstybės išdavikų ir Lietuvių Tautos priešų.

 11. Rimantas:

  Palaikau žygeivį ir siūlau visiems apie tai gerai pagalvoti. Lietuvai reikia lietuvių karių ir lietuvių politikų, nes jokie kitokie Lietuvos negelbės. Lietuvai reikia naujos tautinės jėgos.

 12. copy:

  Seimo rinkimuose Žaliakalnyje į antrąjį turą pateko Rasa JUKNEVIČIENĖ (TS-LKD) ir Algirdas PATACKAS („Drąsos kelias“), abu Kovo 11-sios Akto signatarai, Sąjūdžio bendražygiai.

  Štai ką sako Darius Kuolys, žinomas kovotojas už teisybę:
  „Kodėl kviečiame balsuoti už Algirdą PATACKĄ? Seimo rinkimus kol kas laimi jėgos, kurias labiau rinko papirkta liaudis nei tauta. Būsimajame Seime reikalinga stipri ir drąsi opozicija, neinanti į kompromisus su sąžine vardan abejotinų interesų. Abu Žaliakalnio kandidatai – Rasa ir Algirdas – yra teigiami, abu reikalingi Seime, jie jau yra pakliuvę į Seimą pagal sąrašus.

  Tačiau jei balsuosite už Algirdą PATACKĄ, į Seimą pagal DK sąrašą ateis Gintaras ALEKNONIS, M. Riomerio universiteto profesorius, politikos katedros vedėjas, humanitarinių mokslų daktaras, žinomas kaip padorus ir sąžiningas žurnalistas. Jei balsuosite už Rasą JUKNEVIČIENĘ, į Seimą pagal TS-LKD sąrašą paklius tokie veikėjai kaip Stasys Šedbaras, kuris konservatorių partijoje buvo atsakingas už teisėsaugą, bet iš tikrųjų atstovavo teisėsaugininkų klanui, stabdydamas reformas šioje itin apleistoje srityje, ir nesigėdijo lupti pinigus iš partijos kolegų – politinių kalinių. Tokių ir panašių veikėjų dėka žlunga iš Sąjūdžio kilusios politinės jėgos, o pačios nuo jų apsivalyti nepajėgia.
  Žaliakalniečiai, kauniečiai! Jei norite teisingos ir atsparios korupcinėms pagundoms Lietuvos, pagalvokite prieš balsuodami antrajame rinkimų ture, spalio 28d.!“

  Už Algirdą PATACKĄ pasisako kunigai Alfonsas Svarinskas, Robertas Grigas, „Bernardinų“ krikščioniško portalo redaktorius Andrius Navickas, tautininkų lyderiai Gintaras Songaila ir Jonas Vaiškūnas, kovotojai su alkoholizmu ir iškrypimais A. Veryga ir G. Vaitoška, jaunalietuviai, Kauno savanoriai-kūrėjai.

 13. Kemblys:

  TSRS laikais Žygeivis buvo ‘kietas’ 🙂

  Žygeivis:
  “P.S. Daug kam gali kilti klausimas, o iš kur aš, kažkoks eilinis trisdešimtmetis, taip sakant „akiniuotas Mokslų Akademijos moksliukas“, galėjau tuo metu žinoti KGB ir GRU spec. grupių, ypač įslaptintų tais laikais, naudojamas slaptas metodikas, taktikas ir priemones?
  Daug neaiškinsiu (nors praėjo jau beveik 20 metų, bet kai kuriems klausimams dar teks „palūkėti senaties termino“),..” … “Taigi, kol kas pasakysiu tik tiek, kad dėka mano paties ilgamečių „savarankiškų studijų ir praktikos“ – ir Lietuvoje, ir įvairiose gana tolimose nuo Lietuvos vietose, bei žygeivių judėjime atliekamų kai kurių funkcijų bei pareigų, tuo metu jau labai daug žinojau apie partizaninio bei diversinio karo metodus bei įvairių valstybių spec. grupių naudojamas ypatingas priemones, metodus, taktiką ir pan.
  Nes nemažai metų studijavau ir spec. literatūrą (gaudavau ją įvairiais „įdomiais“ būdais), ir kai ką sužinojau iš pačių „praktikų“ (pas mus, mūsų „ekstremalų“ grupėse, buvo labai įvairios patirties žmonių), o ir pats tuo metu daug metų aktyviai treniravausi kaip reikia išgyventi įvairiose ypatingose sąlygose (sakysime, labai įdomus kursas buvo požeminių komunikacijų panaudojimas miestų partizanų bei diversantų veikloje) bei kitus jaunus žygeivius mano vadovautuose žygiuose mokiau įvairių specialiųjų išgyvenimo „gudrybių“ taip pat pakankamai ilgai (beje, niekada aiškiai neatskleisdamas, kam jiems to reikia – bet protingesni ir patys suprato).
  Kol kas, manau, pakaks. Ir taip išsiplėčiau. Kaip sakoma „gero po truputį“. ”

  http://www.patriotai.lt/straipsnis/2011-01-13/1991-m-sausio-ivykiai-slaptasis-karas

 14. linas:

  Dabar lenkai yra ne tokie pavojingi Lietuvai kaip DP, kuri įtrauks Lietuvą į SSRS orbitą. Turėkite tai galvoj, balsyotojai…

 15. Gediminas:

  Teksto autorius Guoga už Lietuvos ir jos patriotų sistemingą dergimą net buvo išmestas iš Jungtinio demokratinio judėjimo JDJ google grupės. Jo bendravimo rate yra toks Stepanoff – buvęs aukštas Snoro banko Maskvos skyriaus darbuotojas. Kas iš tikro įkūrė Snorą ir kam jis tarnavo turbūt žinote?

  http://www.mediatraining.lt/ru/steve_stepanoff

  Šita Guogos grupė, manipuliuodama dalies neišprususių lietuvių nepasitenkinimu ir žemiausiais instinktais, sistemingai ir koordinuotai užsiima kagėbistinio Kremliaus propaganda ir rusams palankių destruktyvių visuomenės nuostatų formavimu.

  Kitas teksto autorius Navickis 2008 m. buvo tvorinuko aukšto KGB karininko sūnaus Paulausko rinkimų komandoje:

  http://www.vrk.lt/rinkimai/400_lt/Kandidatai/Kandidatas23391/Kandidato23391Anketa.html

  Tokia mano nuomonė.

  • Edvardas:

   Bandai nusukt iš kelio. Mūsų valdantieji, dabartiniai jau gan senai nevaldo Valstybės, o gal ir vis dar prisisvajoję, kad valdo patys. Matyt šiuo metu jau mato, kad pridirbo aukščiau kaklo. Seimo Pirmininkė bėga pas žurnalistus ir verkšlena, vietoj to, kad imtis veiksmų taisant Lietuvos užvaldymo padėtį.

   Nustokim malti šudą. Pasižiūrėkim kas vyksta su mūsu šalimi, žlunga mūsų akyse. Reikia POKYČIŲ. Kitų vadų, nes šitie neįgalūs 🙁

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: