G. Songaila. Lietuva – lietuviams! Kas netinka? (135)

Gintaras Songaila | Mažeikos nuotr.

Gintaras Songaila | Mažeikos nuotr.

Lietuvių nacionalinio atgimimo laikais Vincas Kudirka ir jo bendražygiai  iškėlė šūkį „Lietuva – lietuviams!“. Dar neseniai Vinco Kudirkos istoriniai  nuopelnai, atkuriant lietuvių tautinę valstybę, jokių abejonių nekėlė.

Tačiau pastaraisiais metais padėtis pasikeitė. Vieni jau net ir dr. Joną Basanavičių kaltina tuo, kad jis esą nuvedė Lietuvą neteisingu,  “etnocentristiniu” keliu, ir siūlo nurašyti visą prieškarinę lietuviškąją istoriografiją, kurios simboliu tapo “Šapokos istorija”, o kartu ir visą “etnolingvistinę” moderniosios lietuvių kultūros tapatybę, kuri buvo sukurta  “Smetonos laikais”. Kiti, nuosaikesnieji, nors ir pripažįsta, kad nacionalinio  atgimimo šaukliai savo laiku buvo savo vietoje, tačiau sako, kad šiandieniame  pasaulyje tautinės valstybės modelis jau pasenęs, kad pasikeitė valstybės  konstitucinis turinys, kai ji tapo ES nare ir t.t.

“Tautos” sąvoką jie siūlo sutapatinti su “pilietinės visuomenės” sąvoka, o  pabrėžti, kad Lietuva priklauso lietuviams, yra nekorektiška, nes taip esą pažeminami kitų tautybių piliečiai. Naują postūmį grįžti prie šios temos suteikė neseniai Latvijoje įvykęs referendumas dėl antrosios valstybinės kalbos, o taip  pat – artėjančios Kovo 11-osios eitynės.

Ką sako Konstitucija: Tauta ar pilietinė visuomenė?

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nėra sąvokos “pilietinė visuomenė”. Įžangoje pasakyta, kad šią valstybę sukūrė lietuvių tauta. Vėliau tekste  “tautos” sąvoka naudojama kiek kitaip – ji neabejotinai apima visus Lietuvos  Respublikos piliečius.

Nuosaikieji kosmopolitai teigia, kad šitaip Konstitucijoje įvedama  “politinės tautos” sąvoka, kurios nedera painioti su etniniu lietuviškumu. Net  ir “lietuvio” sąvoka šiais laikais juk gali būti tapatinama su “Lietuvos  piliečio” sąvoka tokiu pat būdu, kaip prancūzais paprastai yra vadinami visi  Prancūzijos piliečiai.

Net jei ir sutiktume su “politinės tautos” samprata, kuri esą, jau nebeturi  nieko bendra su lietuviškumu, ji vis tiek nebus tapati “pilietinei visuomenei”.  Jau vien dėl to, kad konstitucinė “politinė tauta” apima ne tik gyvąją kartą, bet ir visas praeities bei ateities kartas, kol tik gyvuoja ši valstybė (kartais – tikrovėje, o kartais – jau tik istorinėje atmintyje). Juk spręsdami valstybės  reikalus, tęsiame protėvių darbus ir rūpinamės vaikų vaikais. Istorijoje  gyvenantis socialinis tautos kūnas (anot M.Riomerio) įvelkamas į nuo laiko  nepriklausantį konstitucinį valstybės apvalkalą. Taigi, naujausiųjų laikų konstitucinė “Tauta” net formaliai neįsitenka į individualistinį supratimą, pabrėžiantį tik šiandien gyvenančio piliečio teises ar asmeninius interesus.

Tačiau taip pat nepamirškime, kad ši “politinė tauta” nenusileido iš kosmoso.  Konstitucijoje aiškiai deklaruojama, kad jos šaknys ir tradicija yra  lietuviškos. Taigi, tai nėra vien abstrakti, nežinia su kuo susijusių piliečių visuomenė. Ši tauta yra susijusi su savo kalba, istorine atmintimi, kultūros  paveldu. Ši tauta yra susijusi su per kartų kartas kuriama nacionaline kultūra,  su lietuviška vieša bendravimo ir reikalų tvarkymo erdve, kuri padeda kurti  bendrąjį gėrį. Kitų tautybių piliečiai ir svečiai privalo gerbti šią erdvę, kuri  yra vieninteliai lietuvių tautos namai. Kita vertus, ar kas sako, kad ši  valstybė yra skiriama tik lietuviams?

Latvija – latviams ar rusams?

Daug ko pamoko tik ką įvykęs referendumas Latvijoje, kai imperinės Rusijos  jėgos mėgino įpiršti Latvijai antrąją valstybinę kalbą (“prisvojitj  gosudarstvennij status russkomu jazyku”). Mėginimas aiškinti, kad latvių kalba  yra tik patogus būdas tvarkyti viešuosius reikalus, deja, nepakankamas. Nes  latvių kalba Latvijos valstybėje nėra kaip nors atsitiktinai, tik dėl patogumo  ar kokio nors laikino pilietinės visuomenės susitarimo pasirinkta viešo  bendravimo kalba. Rusakalbės Latvijos šalininkai pateikė daug argumentų, kad  valstybinė rusų kalba ne tik būtų patogi didelei daliai Latvijos piliečių, bet  ir ekonomiškai naudingesnė, esą perspektyvesnė.

Ši argumentacija, beje, primena kai kurių asmenų Lietuvos konservatorių vadovybėje idėjas, kad šiandien lietuviškais patriotizmas turi keistis, kaip  antai – valstybės tarnautojų privalomoji antroji kalba turėtų būti anglų. Juk  Lietuva tuomet taptų “konkurencingesnė”. Viešieji užrašai galėtų būti ir  lenkiški – juk tuomet pagerėtų santykiai su kaimynine valstybe, tai būtų ekonomiškai naudinga, modernu, “neetnocentriška”.

Beje, turbūt ne visi rusų kalbos suvalstybinimo Latvijoje šalininkai – tai  nepriklausomos Latvijos valstybės priešai. Sprendžiant iš rusakalbės žiniasklaidos Latvijoje, didelė jų dalis tiesiog kitaip įsivaizduoja Latvijos  ateitį. Jie siūlo vietoj “latvių” (latiši) sąvokos naudoti “latviečių”  (latvijci) sąvoką. Jie siūlo kurti naują bendriją, anot jų – naują “politinę tautą”, kurioje vienodomis teisėmis sugyventų latvių ir rusų kultūros. Jie  tikriausiai myli Latviją (panašiai kaip ir mūsų Tomaševskis – Lietuvą), tik anot  vienos Latvijos rusų žurnalistės – jiems nepasisekė, kad šalia gyvena latviai,  kurie nenori integruotis. Pasak referendumo iniciatorių lyderio, tūlo  Lindermano, daugelis latvių kalbos gynėjų – tiesiog zombiai.

Latvių kalba Latvijoje buvo apginta, nes Latvijos visuomenės bei politikos  elitas neišdavė latvių tautos interesų, latvių nacionalinės kultūros, Latvijos  valstybės konstitucinių pagrindų. Didelė dalis referendumo dalyvių, kurie nėra  etniniai latviai, palaikė valstybinį latvių kalbos statusą, nes, būdami  lojaliais Latvijos piliečiais, jie save priskiria būtent latvių, o ne kokiai  nors kitai politinei tautai (ta prasme jie yra latviai, o ne “latvijcai”).

Kam skirta Lietuva?

Kovo 11-osios jaunimo eitynių šūkis “Lietuva – lietuviams!” atkreipia dėmesį  į tai, kad Lietuva privalo būti apginta, kad ji turi išlikti lietuvių žeme.  Lietuvių tauta ir lietuviškoji kultūra sudaro gyvybinį valstybės pagrindą. Nors šiais laikais mėginama piršti net ir tokias ideologijas, kad esą tautos – tai  menami ar dirbtiniai konstruktai, tačiau mūsų pačių istorija įrodo visai ką kita. Ji pateikia tautos vienybės, bendradarbiavimo, pasišventimo tautos  bendrajam gėriui pavyzdžius. Užtenka prisiminti kad ir Sąjūdžio kūrimąsi.  Lietuvių tauta tuomet parodė, kad yra gyva, kad tebeturi savo stuburą. Jei  neturėtų, nebūtų nei šios valstybės, nei jos “pilietinės visuomenės”.

Anot Vydūno, tautiškumas – tai kelias į žmogiškumą. Todėl jis neatsiejamas  nuo asmeninio apsisprendimo, padorumo, pagarbos tėvų dvasiniam paveldui.  Tautininkų požiūriu, tautiškumas yra neatsiejamas nuo kultūrinės tapatybės.  Rūpestis nacionaline kultūra labiausiai apibrėžia ir pačios valstybės prigimtį bei paskirtį (juk visais kitais piliečių poreikiais gali pasirūpinti ir  okupantai!). Tokio požiūrio pagrįstumą pripažįsta ir kai kurie tautininkų kritikai, tačiau apsisukę vėl kabina nežinia iš kur traukiamus apibūdinimus, kad  tautininkai išpažįsta tautiškumą vien kaip savaiminę, jokių paties žmogaus  pastangų nereikalaujančią (atseit, “brutalią”) duotybę.

Lietuvis nėra kuo nors savaime geresnis už kitą žmogų vien dėl to fakto, kad  jis yra lietuvis (žinoma, jis vien dėl to nėra ir kuo nors blogesnis). Be abejo,  norėtume, kad lietuvio įvaizdis būtų siejamas su aukščiausiu žmoniškumu. Tačiau  tai yra siekiamybė, o ne iš anksto kiekvienam lietuviui duotas kokybės ženklas.  Vis dėlto pastebime ryškėjančią tendenciją menkinti lietuvių kultūrą, tautinį orumą, sėti nepagrįstą savęs nuvertinimą, nepasitikėjimą ir nusivylimą, aklą kitų pamėgdžiojimą, savųjų vertybių išsižadėjimą, provincialų “europietiškumą”.

Šūkis “Lietuva – lietuviams!” skatina priešintis tokiai savigriovai, kviečia  pažinti ir puoselėti savo šaknis. Apie tai kur jau veda savęs nuvertinimas  siūlau pasiskaityti Aloyzo Gudavičiaus knygoje „Etnolingvistika (Tauta  kalboje)“, 2009m., kurios 221-223 psl. pateikiami įdomūs sociologinio tyrimo  duomenys apie lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių studentiško jaunimo stereotipus jų pačių ir kitų akimis. Lietuvių studentų savęs vertinimas yra prasčiausias. Deja,  jaunesnės kartos lietuviai save vertina jau net prasčiau nei vyresni. Keista,  bet lietuvio vertinimas kitų tautų akimis yra geresnis, nei jų pačių savęs  vertinimas. O kaip antai, lenkų studentai save vertina geriau, nei juos vertina  kiti.

Lietuva – tai mūsų žemė, kurioje mes patys kuriame savo gerovę. Deja, reikia  pripažinti, kad apleidome valstybės valdymą, todėl susiduriame su dideliais  sunkumais ir kartais jau atrodo, jog Lietuva – tai tik neaiškių grupuočių savivalės žemė, iš kurios siūloma bėgti. Pagal tokį scenarijų: Lietuva – nežinia  kam, o lietuviams – visas pasaulis. Ką gi, bent jau tautinis jaunimas tam  nepritaria. O kaip mąsto liberalusis jaunimas? Kur nukreipia mūsų nacionalinis švietimas?

Už nacionalinės politikos susigrąžinimą

Šiais laikais tautos kultūrinės tapatybės išsaugojimas – tai pagrindinis  valstybės nacionalinio saugumo politikos rūpestis. Kas taip pasakė? Pasirodo,  pirmieji buvo ne šiuolaikiniai tautininkai ir net ne lietuviai. Tai buvo  socialinių mokslų žinovų, Danijoje studijuojančių šiuolaikinį informacinį karą, išvada (žr. Manto Martišiaus „Ne(akivaizdus“ karas“, 2010m., 106psl. esančią nuorodą į vadinamą konstruktyvizmo kryptį). Kadangi šią kryptį išvystė daugiausia danai, ji vadinama Kopenhagos mokykla. Kopenhagos mokyklos požiūriu  nacionalinės tapatybės išsaugojimas – tampa nacionalinio saugumo politikos  ašimi, net ir gausesnėms tautoms. Ji laikosi pozicijos, kad šiais laikais  pagrindinės „saugumo grėsmės yra susijusios su tapatybe ir kultūra“.

Lietuvos atveju aš tik pridėčiau, kad be aiškios nacionalinės politikos,  nukreiptos į tautos gerovės tikslą, mūsų integracija Europos Sąjungoje baigsis  klimpimu į vis naujas problemas, o galiausiai – sunykimu ir ištirpimu. Šis  pavojus šiandien daugiau nei akivaizdus, nors šalies politinis elitas vis dar  mėgina įsiūlyti tautai rožinius akinius, kad viskas susitvarkys tarsi savaime,  kai daugelis ir toliau rūpinasi vien savimi. Be tautinio ūpo, be tikros  atsakomybės tautai, be atkaklaus nacionalinių interesų gynimo, be tautos  susitelkimo ir darnos niekas jau tikrai nebesusitvarkys.

Mėgindami pakeisti prastą valdymą, telkiame susivienijimą “Už Lietuvą Lietuvoje”. Ar tai bus alternatyva esamai politinei sistemai, priklausys ne vien  nuo mūsų pačių. Turime vilties, kad visos politinės srovės ar sambūriai gali  turėti sveiko, Lietuvai reikalingo prado. Tačiau būtinas rimtas atsinaujinimas,  blaivus požiūris į Lietuvos politinius veiksnius bei reiškinius. Todėl šios Kovo  11-osios eitynės – tai ne tik šventinis renginys, bet ir būdas pranešti apie  naują Lietuvos kelią, apie apsisprendimą susigrąžinti savastį, tvarkytis namuose  ir nebeklaidžioti tyruose.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .

135 komentarai

 1. Pasenusias pasakas pasakoja tas Songaila – tokiais skirstymais jis nori įteigti, kad Lietuvoje, būk, yra ir kitokių tautybių žmonių – ne lietuvių.
  Tuo tarpu Lietuvoje tėra tik viena tauta – lietuvių, o visi kiti gali būti išeiviai iš kitų tautų, per laiką, per kartas sulietuvėsiantys, arba tie, kurie nesiintegruoja dėl to, kad čia taikosi prisivogti, o paskui spruks į savo eldoradus.
  Todėl dera visas nevalstybine kalba dėstančias, bet valstybės išlaikomas mokyklas panaikinti ir daryti taip kaip visas pasaulis daro – valstybė turi ruošti žmones tik valstybine kalba, t.y. sau, o ne kitoms valstybėms.
  O songailos tą ir tepasiekia, kad ne lietuvina visus, o išlietuvina net tuos, kurie jau buvo sulietuvėję.

  Taip ir yra – tokie šūkiai turi prasmę tik tada, jei tai daroma tikslu atmesti nuolatinį kosmopolitų spaudimą Lietuvai, o ne skirstyti žmones į vienokius ar kitokius, kurie turi būti visi vienodi – lietuviai.
  http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/article.php?id=56408741&categoryID=10459553

 2. ed:

  tai, kad konkrečiam lietuviui reikia Lietuvos negalima ginčytis. Netgi galima kalbėti apie pvz. Lietuvos “suteikimą” konkrečiam lietuviui, pavyzdžiui ta prasme, kad Lietuva turi jam tarnauti, arba tas konkretus lietuvis – jai įsipareigoti. Čia turime tam tikrą “objekto” – “subjekto” (Lietuvos – lietuvio) ryšį.
  O pasakyme “Lietuvą – lietuviams” yra gili loginė yda, apie kurią niekas kažkodėl nesusimasto. Mat “Lietuva” yra objektas (valstybė, istorinė realija, dar kas nors), čia viskas tvarkoje, o štai “lietuviai” (daugiskaitoje) nėra joks subjektas, kuris ką nors gali “priimti”, “gauti”, “įsipareigoti”. “Lietuviai” yra tiesiog žmonių aibė (negriežtai apibrėžta). Šia prasme posakis “Lietuvą – lietuviams” neturi prasmės. O ginčai kyla iš to, kad tada kiekvienas tą prasmę susikuria tokią, kokia nori, ir ja manipuliuoja.

  • Arūnas Rasakevičius:

   Taikliai 😉

  • Psiakrewski do ed:

   Łabaj geraj pasaki! Bo i asz jau senaj supratau, że “Polska dla Polaków” to wysada tūri prasme, a “Lietuwa – Lietuwiams” – nigdy nie turi.

  • Terlan Ibragimov:

   “O ginčai kyla iš to, kad tada kiekvienas tą prasmę susikuria tokią, kokia nori, ir ja manipuliuoja.”
   Tai tritaškis, gerbiamas ed.

  • to: ed:

   “…….
   O pasakyme “Lietuvą – lietuviams” yra gili loginė yda, apie kurią niekas kažkodėl nesusimasto. Mat “Lietuva” yra objektas (valstybė, istorinė realija, dar kas nors), čia viskas tvarkoje, o štai “lietuviai” (daugiskaitoje) nėra joks subjektas, kuris ką nors gali “priimti”, “gauti”, “įsipareigoti”. “Lietuviai” yra tiesiog žmonių aibė (negriežtai apibrėžta). Šia prasme posakis “Lietuvą – lietuviams” neturi prasmės…”
   ———————-

   Matai,…, lietuviai Lietuvą suvokia, kaip savo namus ir lietuviai, ir tik lietuviai ir tegali “priimti”, “gauti”, “įsipareigoti” Lietuvai, t.y. savo namams. Lietuviai nėra jokia žmonių aibė, jie lietuviai savo namų šeimininkai, o tamstos “valstybių piliečiai” ir esate negriežtai apibrėžta žmonių vergų aibė, tuo mes ir skiriamės, todėl nenuostabu, jog jūs benamiai ir betaučiai nesugebate net suvogti žodžių derinio “Lietuva-lietuviams” prasmės…

   ——

   Ku Klux Klan

 3. Romas Kaulinis:

  Ačiū, Gintarai. Labai teisingas ir reikalingas straipsnis, raginantis
  mus visus atsigręžti į savo istorinę ir kultūrinę savastį.
  Juk ir Tautiška Giesmė sako:
  “Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia”
  Ir nėra reikalo baimintis šūkio “Lietuva – Lietuviams”.
  Iš tiesų, jeigu Lietuva – ne lietuviams, tai KAM???
  Juk savaime aišku, kad Ispanija – Ispanams,
  Lenikja – lenkams, o Izraelis – žydams.
  Ar kuri nors iš paminėtų tautų su tuo nesutiktų?
  Tai ko čia baimintis mums?
  Kiekvienas vaikas turi tėvus, turi namus, kuriuose gyvena
  ir normalu, kad jam teisėtai priklauso tai, ką jam tėvai
  palieka palikimu. tai jam priklausantis paveldas.
  Todėl Lietuva – lietuviams!

  • Algirmantas:

   Taaaiiiiiip pritariu, o kam nepatinka tegu kraustosi į savo tautos šalį ir ten tegu sau gyvena, nes tokie žmonės mūs valstybėje teyra svečiai, bet jie užsimiršta, kad yr svečiai ir bando kažkokių teisų iškoti tarsi būtų savoij šalį…

   • Terlan Ibragimov:

    Gal gerbiamas Algirmantai galėtumėt savo vardą pavardę nurodyti, kad prokuratūrai darbą palengvinti. Aaa?

    Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas 170 straipsnis.
    2p. Tas, kas viešai tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų,baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

    • Ar žodis terlan nuo žodžio terla arba snukis, kuris plytos prašosi? 🙂

    • suomis:

     Klausyk, ožy. Čia gal prokurorais negąsdink? Privažiavo visokio jovalo, iš visokių pakampių ir pradeda baldus, mūsų namuose, perstatinėti. Čiuožk į savo Tėvynę ir purkštauk kiek tinkamas.

      • suomis:

       Tai ką, gal jis gimė traukinyje Maskva-Karaganda? Pradeda užknisti, zasranni nomadai. Atrodė, kad prieš dvidešimt metų atsikratėm tos smarvės, tai ne, jie vėl kelia galvas. Mačiau, aš per savo gyvenimėlį tų nomadų, – klaikus vaizdas. Vienas nomadas, pamenu, vos nesukėlė name gaisro, nes savo bute, sugalvojo užkurti laužą. Atrodytų, lyg tai ta vieta, kur kaip tik ir skirta kūrenti laužą. O nomadus labai lengva atskirti, tai tipiški šarikovai su švonderiais. Ypatingai nachališki ir agresyvūs. Viską, ką galima apšikt, – apšika, o po to EINA pas kaimyną baldų perstatinėti (sukurenti), savo tvarkos įvedinėti (referendumų antrai valstybinei kalbai reikalauti) . Nomadas, tai civilizacijos ir civilizuotumo antipodas.

    • Algirmantas:

     Pasiskaityk tamsta konstituciją, Lietuvoje kalbama ir rašoma lietuviškai, o bendruomenės savam uždaram rate gali elgtis kaip nori, o viešumoje irdarbo vietoje turi kalbėti ir rašyti lietuviškai, tad nekišk žyde čia tokių straipsnių, nes kaip peržengiate kurioje nors valstybėje ribas jums taikomas nuo gilios senovės pagal nežinau kurios valstybės sukurtus įstatymus jums taikyti genocidą ir jau netgi Venecijoje gilioje senovėje buvo žydų getas, manau siekia ši sąvoka kurkas senesnius laikus, tai nėr ko jums ir pykti kai nesažiningu būdu bandote užkariauti valstybes, bet visada rezultatasbūna tas pats raba jus veja lauk arba žudo, už ką tavieji tautiečiai buvo užminavę per antrojo pasaulinio karo pradžią lietuvos katalikiškas bažnyčias? A? O galiu atsakyti, kad kuom daugiau sunaikinti lietuvių tautos žmonių ir užgrobti ne tik jų turtą, bet ir visą valstybę ir čia nemano kliedesiai, o yra išlikusių dar gyvų žmonių kurie ir dabar dar gali tai patvirtinti tad užsikišk su savo diskriminaciniais straipsniais, nes parodai, kad nepriklausai lietuvos Valstybiai ir esi tik svečias tad ir elkis kaip svečias, o ne kaip paršas koks.

    • Algirmantas:

     gal dar tamstai ir asmens koda pasakyti ir bnkuose esancias saskaitas ir dar ka nors? pasapnuok ir praeis maziau zoles vatok.

    • Egidijus:

     …siandien per panorama rode kaip Sarkozi apreiske,kad sustabdys Sengeno sutarties galiojima Prancuzijoj,nes imigrantai kelia per daug problemu,dar pasidziauge,gad tai jis burkas uzdraude deveti…tai pripazinkim faktus-imigrantai naudos neatnese,ankstesne politika patyre fiasko…Manau,kad imigrantai turetu pradeti nuo savo pareigu zinojimo ir vykdymo,teises yra uzsitarnaujamos prakaitu ir krauju…pakariaukit,zukit uz Lietuva,liekit prakaita,tada turesit moraline teise isreiksti nuomuone ir pasalpas gaut…

 4. Tikra Laisvė yra tik tada, kai Tauta savo pačios žemėje tvarkosi taip, kaip jai patinka, kad jai būtų geriau gyventi, o ne privalo šokti pagal visokių svetimųjų diktatą.

  Lietuva susikūrė ir po to tris kartus (1918 m. vasario 16 d., 1941 m. birželio 23 d. ir 1990 m. kovo 11 d.) 20 amžiuje atsikūrė tautiniu, o ne kosmopolitiniu pagrindu.

  Būtent Lietuvių Tauta įvardinta ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos Preambulėje kaip Lietuvos Valstybės Kūrėja:

  LIETUVIŲ TAUTA

  – prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos Valstybę,

  – jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis,

  – šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę,

  – išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius,

  – įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje

  – nepriklausomoje Lietuvos Valstybėje, – puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę,

  – siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, atgimusios Lietuvos Valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią KONSTITUCIJĄ.

  2 straipsnis Lietuvos Valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

  Deja, kosmopolitai, jau 20 metų sulindę į Lietuvos Valstybės valdžią, Lietuvių Tautos Laisvę jau seniai pardavė užsienio oligarchams.

  Ir mes ją privalome susigrąžinti, kol dar gyva Lietuvių Tauta.

  Visi garbę ir sąžinę išsaugoję, padorūs Lietuviai, ateikite ir dalyvaukite Kovo 11 Patriotinėse Eitynėse.

 5. Reikia...:

  Reikia šūkį “Lietuva lietuviams” pakeisti į : Lietuvoje – lietuviškai!

 6. Galindas:

  Ar yra Lietuvos piliečių pasuose – pagrindiniame dokumente užrašyta kažkokia tautybė? Nėra, vadinasi,tik žiniasklaidoje prikurti kažkokie pavadinimai: lenkai, čigonai, rusai ir pan. Pagal sovietinių laikų madą. Visi yra Lietuvos piliečiai – lietuviai. Todėl šūkis “Lietuva lietuviams” suprantamas kaip apimantis visus Lietuvos piliečius, bet ne užsieniečius. O šūkis “Lietuvoje – lietuviškai” yra labai aktualus, nes prikurta svetimomis kalbomis įvairiausių pavadinimų: “Home colection” (lotyniškai reiškia žmonių kolekcionavimas-prieštarauja Konstitucijai), restoranas “Boršč” ir taip toliau. Todėl šis šūkis padės spręsti problemą ir išvalyti Lietuvių kalbą nuo svetimybių., vadinasi, reikalingas.

  • Ši problema bus labai greitai išspręsta, kad į valdžią ateisime mes.

   Kapitalistiniame (tai yra laisvos rinkos ir pelno didinimo) pasaulyje tai daroma labai paprastai – mokesčių pagalba: nori reklamuotis ne lietuvių kalba ir teršti viešąją erdvę užsieniniais pavadinimais, prašau, gali tai laisvai daryti (Lietuva demokratinė valstybė), bet už kalbinį viešosios erdvės teršimą privalai mokėti papildomą mokestį valstybinės lietuvių kalbos palaikymui (pvz., kokius 5 procentus nuo metinės apyvartos).

   Galiu garantuoti, jog po metų 99 procentai visų užsieninių užrašų jau bus dingę iš Lietuvos viešosios erdvės. 🙂

   P.S. Be abejo, turizmo vystymui reikės numatyti labai konkrečiai apibrėžtas vietas ir labai konkrečius užrašus tam tikromis nustatytomis užsienio kalbomis, kur bus leidžiama be mokesčio naudoti tuos užrašus (pvz., aerouostuose, geležinkelio ir autobusų stotyse, viešbučių viduje, tautinių bendrijų vidaus patalpose ir pan. – čia jau atskiru normatyviniu dokumentu reikės ypač nuosekliai apibrėžti).

 7. Gediminas Kairys:

  Daug nera ko aiskinti,Visiems turi buti aisku,kad LIETUVA TIK L I E T U V I A M S. Lietuva,tas mazas zemes lopinelis priklauso tik lietuviu tautai.Lietuva- tautine valstybe aisku tas labai nepatinka ES ir jai parsidavusiai valdziai.Valdzia prekiauja savo tauta,kaip prostitute savo kunu. As buvau savanoris tais 1990-91 metais be jokiu isskaiciavimu, visi savanoriai buvome pasiruose paciam blogiausiam atvejui.Lietuva,lietuviu TAUTA mums buvo viskas,taip,kas buvo ir didziajai tautos daliai Kivieciu visus savanorius,visus,kurie myli savo tauta nedaleisti toliau jos zudyti,reikia vienyngai sukilti ir pasalinti parsidavusius valdziazmogius nuo valstybes vairo. jie prarado visus tautos igaliojimus.Visi uzsienieciai,svetimtauciai negali buti diskriminuojami,bet jeigu atsiras tokiu,kurie viesai reiks nepasitenkinima lietuviu tautos vertybemis,kad tai zeidzia ju jausmus,tokiems,jeigu nenores pritapti,reikia parodyti duris,lauk tokius.. Lietuvis yra lojalus savo gyvenamajam krastui ir kas svarbiausia,po zodziu Lietuva-lietuviams seka kiti zodziai parasyti LIETUVIU HARTOJE 1949 m birzeli men. 14 d,Vyriausiojo Lietuvos Issivadavimo Komiteto..Jie tai parase savo krauju,bunkeryje,ne taip,kaip apsivoge seimunai auksinem plunksnom raso istatymus,kurie naikina lietuviu tauta.Sie zodziai skamba taip;LIETUVIO SANTYKIUS SU NELIETUVIU NUSTATO A R T I M O M E I L E IR P A G A R B A KIEKVIENO .ZMOGAUS LAISVEI,GARBEI,GYVYBEI,SVEIKATAI IR TURTUI. Ar lietuvis gali tam nepritarti,o tiems,kuriems savoka-TAUTA,TAUTISKUMAS yra antivalstybine savoka,tokiems jokios tolerancijos ,tik panieka,tai zmones,didziausi lietuviu tautos priesai,daug baisesni uz buvusius okupantus,tai piktybinis vezys tautos kune,operacija butina,tik ko ilgiau lauksime,gali buti ir par velu.

 8. Gediminas Kairys , gediminask@sbcglobal.net:

  Gerbiamas G Songaila,aciu uz toki teisynga straipsni. Jeigu tauta sudarytu visi tokie kaip Jus,sio ir straipsnio nebutu reikeja

 9. Kemblys:

  Gintaras Songaila:
  “nacionalinio, istoriniai, istoriografiją, simboliu, moderniosios, modelis, nekorektiška, tekste, kosmopolitai, etniniu, individualistinį, formaliai, interesus, konstruktyvizmo, argumentų, argumentacija, patriotizmas, zombiai, stereotipus, statusą, problemas, integracija, informacinį…………”

  Man labiausiai patiko: KONSTRUKTYVIZMO, ARGUMENTACIJA ir ZOMBIAI 😀 😀 😀

 10. Irena:

  Geras straipsnis,jame nėra neapykantos kitoms tautoms, kaip kažkas sako. Bet, kad tai suprastum, reikia bent straipsnį perskaityti. Tiems, kas skaito tik antraštes, gali kilti įvairių minčių. Mano nuomone, “lietuviai ” ir “Lietuvos piliečiai” ar save laikantys piliečiais, besielgiantys kaip piliečiai, yra labai artimos sąvokos. Ne tapačios, bet priimtinos, neturinčios sukelti priešpriešos. Bet… Išgirdę šūkį “Lietuva-lietuviams”, kitataučiai gali pasijusti nepatogiai. Ojuk šeimininkas visada turi būti mandagus. Gal sugalvokime ką nors geresnio, kas neatspindėtų mūsų baimių ir kompleksų?

 11. Komentatoriai,
  nebijokite kosmopolitų grasinimų, nes kaip kitaip šalį gali pakelti, jei ne, visų pirma, susitarę ką ir kaip daryti?

  Ištrauka iš straipsnio:
  “Nieko bendro nenoriu turėti su politika”, “Man politika visiškai neįdomi”, “Esu apolitiškas” – tokias frazes dažnai tenka girdėti iš Lietuvos žmonių, ypač iš jaunimo. Netgi tie, kurie laiko save patriotais, sugeba visą savo patriotizmą sutelkti nebent į vėliavėlės pakabinimą ant automobilio, bet ne į domėjimąsi savo šalies reikalais.
  Įdomu, kad šiuo savo apolitišikumu daug kas dar ir sugeba didžiuotis. Lyg su pasididžiavimu būtų galima ištarti: “Aš neturiu nuomonės reikšmingais klausimais”, “Man nusispjauti į mano šalies ateitį”, “Labai tingiu kažką keisti gyvenime”.
  Tiesa, kai kurie apolitiški, bet savo valstybei, visuomenei, aplinkai lyg ir neabejingi žmonės sugeba save apgauti, teigdami, kad jie vis vien yra patriotai, nes kažką bando keisti, bet ne politinėmis, o pilietinėmis priemonėmis – dalyvaudami įvairiose itin taikingose akcijose, talkose, stovyklose – tokiose, per kurias neįmanoma užsigyventi priešų. Visa tai tikrai nėra blogai. Tačiau stebina, kad jie smerkia bandančius elgtis kitaip, nes jie “lenda į politiką”, t.y. į “purvinus reikalus”.
  http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/vvileita-esu-apolitiskas-isdidziai-sako-jie.d?id=56481659

 12. Manau, kad visas kosmopolitines organizacijas (“tolerantai”, “gėjai”, “žmogaus teisių” institutai ir pan.), kaip užsiimančias kenkėjiškumu, dera panaikinti, o joms ES ir Lietuvos skirtas lėšas dera išieškoti iš kaltų asmenų tam, kad geriau jas panaudoti nepagydomomis ligomis sergantiems, seneliams, našlaičiams ir kt. vargstantiems.

 13. Gintarui Songailai už tokį puikų straipsnį galiu tiktai padėkoti.
  O diskusijos dalyvius prašau visiškai nekreipti dėmesio ir nereaguoti į “tikruoju lietuviu” pasivadinusio anonimo replikas, nors ir kokios įžeidžiančios jos būtų. Kai neturės oponentų, nebus su kuo ir diskutuoti. O su savimi tai daryti gali tiktai … O pačiam su savimi amsėti, kaip šuniukui, jam atsibos ir ilgainiui visiškai nustos.

 14. Štai kokia tvarka yra Prancūzijoje:
  “vienok
  Kovas 8, 2012 1:45
  Teko skaityti,kad Prancūzijoje sąvokos “prancūzas” ir “Prancūzijos pilietis” reiškia tą patį. Visi Prancūzijos piliečiai yra prancūzai,nepaisant jų kilmės- “tikrosios” galų,lotynų ir frankų bei normanų mišinio ar arabų,ispanų,italų,somaliečių,vokiečių,flamandų,bretonų baskų,lenkų,portugalų,žydų,rumunų ir t.t. Visus juos vienija valstybinė prancūzų kalba. Tiesa,valstybinės kalbos įstatymas (loi Toubon)Prancūzijoje labai griežtas- už oficialų (vieši užrašai (leidžiami tik folkloriniai užrašai vietinėmis tarmėmis,bet ne valstybinėmis užsienio šalių kalbomis),valstybinės įstaigos,oficialus susirašinėjimas ir pan.) nevalstybinių kalbų vartojimą baudžiama 500000 eurų bauda bei po 20000 eurų bauda papildomai už kiekvieną įstatymo pažeidimo dieną. Visose valstybinėse mokyklose dėstoma tik valstybine prancūzų kalba. Nei Europos komisija,nei Europos parlamentas nepriekaištauja Prancūzijai dėl tokios kalbinės politikos,niekas nevadina prancūzų nacionalistais”.
  http://racas.lt/agata-bosak-pasaka-apie-lenke-kuri-norejo-buti-lietuve/

 15. Eglė:

  Lietuvos žemė – lietuviams! Poros ha, prašyčiau.

 16. Zenonas:

  Lietuva – lietuviams. Labai geras ir gražus šūkis ! O KAM DAUGIAU JEI NE LIETUVIAMS ?
  Ir nereikia čia filosofijų. Nevyniokit žodžių į vatą.
  Kiekvienas kitatautis, išmokęs gerai lietuvių kalbą, mylintis Lietuvą ir gerbiantis jos įstatymus,
  pas mus gerbiamas ir niekas jam nepriekaištauja dėl kilmės.
  Lietuviai svetingi žmonės. Visada duosim duonos ir šaltibarščių alkanam.
  Bet (!) niekada neduosim KALBOS – neduosim RAŠTO – IR SAVO MYLIMOS ŽEMĖS KRAŠTO.

 17. D.G.:

  Žinoma, kad Tomaševskio vadovaujami lenkų šovinistai Vilniuje organizuoja mitingą kovo 17 dieną , kuriame vėl bus šmeižiama Lietuvos valstybė. Atvyksta autobusai iš Lenkijos pareikšti protestą Lietuvai (jau net svetimos valstybės piliečiai kišasi į Lietuvos vidaus reikalus). Leiskite paklausti, kodėl Lietuvos Švietimo ministerija garsiai (per TV, radiją, interneto žinių portaluose, Užsienio reikalų ministerijos kanalus, etc.) nepaskelbia, kad Lietuvoje priimtas švietimo įstatymas yra lygiai toks pat kaip ir Lenkijoje – juk Lenkijoje lenkų valstybinės kalbos egzaminą vienodomis sąlygomis laiko tiek lenkai, tiek Lenkijoje gyvenančios tautinės mažumos. Tas pat numatoma ir Lietuvoje. Todėl protestuoti tiesiog nėra pagrindo. Tad kodėl suteikiama proga Tomaševskiui vėl ir vėl specialiai sukelti tautinę nesantaiką ir melagingai kaltinti Lietuvą diskriminacija tarptautiniu lygiu, kada jokios diskriminacijos nėra? Ar valstybė dar turi savigarbos save apsiginti? Kas garantuotas, kad po šmeižto neprasidės smurtas prieš lietuvius?
  Dėkoju už viltį, kad šis klausimas bus iškeltas viešai.

 18. Visas mokyklas, kur už valstybės pinigus mokoma ne valstybine kalba, dera panaikinti – žmones turime ruošti Lietuvai, o ne kitiems.
  Taipogi dera panaikinti nelietuviškas partijas, kurios yra kitų valstybių atstovai.

 19. Gediminas Kairys , gediminask@sbcglobal.net:

  Lietuvos teritorijoje-lietuviu tautos vertybes ir istatymai,kas jas pripazysta,kam tai nezeidzia ju jausmu,tokie zmones,lygiateisiai Lietuvos valstybes pilieciai ir apie diskriminacija net minties negali buti.Bet tie,kurie statys savo reikalavimus,bruks savo vertybes ir jegu atsiras tautos izdaviku,kurie taip pat tai palaikis,visus lauk is Lietuvos. Cia ir yra sukio tikroji reiksme; . Siulyciau liekvienam LIETUVIUI ir draugiskam Lietuvai zmogu,ant savo masinos uzsiklijuoti toki suki; Lietuva- lietuviams ir jos draugams.

  • Vilmantas Rutkauskas:

   Buvo prasminga, kai panaši tokia eisena Vasario 16 d. buvo padovanota Kaunui (Laikinąjai sostinei). Dabar labai prasminga, kai Kovo 11 d. ji bus nukosmo politinėjusiamiame Vilniuje.

 20. Reimundas:

  Jei Lietuva lietuviams blogai,tai tie nepatenkinti atvirai turi pasakyti,kur pagal juos yra lietuvių tautos žemė:ar Sibire[pagal Staliną],ar Anglijoj[pagal dabartį],ar kokioj saloj ir kam, jų manymu, yra Lietuva ir jos šventa,mūsų protėvių krauju aplaistyta Lietuvos žemė,nesakoma juk tik lietuviams,tokie ponai nepatenkintieji drįsta neigti Lietuvos Konstituciją.

 21. Rytas:

  O Kubiliaus garbintojas liberalas D. Kuolys sako, kad : šūkis „Lietuva – lietuviams“ paseno.

 22. Iš miškų:

  Rūpūs miltai. Sovietų laikais viešai pasakyt ” Lietuva- lietuviams” galėjo tik labai mylintis savo šalį lietuvis patriotas ir tai buvo drąsu, bet užtai pas baltas meškas kelalapį būtum gavęs. Tai kokiais dabar laikais gyvenam, kad taip kalbėt negalim? Kai sovietizmas buvo, tai žinojom, kad tai priesdpauda ir supuvus sistema, o dabar dėl ko esam užgniaušti? Tai čia ta iškovota laisvė ir nepriklausomybė? O gal evrosojuzo tolerastiška demokratija? Nebėra kantrybės- šalin rankas, nes Lietuva- tik lietuviams. Girdėjot? Lietuva- lietuviams. Kam nepatinka- lįskit atgal į urvus. Negrįšim atgal, nes Lietuva- lietuviams, taip kaip Latvija- latviams ar Estija- estams.

 23. p.s.:

  “Vieni jau net ir dr. Joną Basanavičių kaltina tuo, kad jis esą nuvedė Lietuvą neteisingu, “etnocentristiniu” keliu…”

  Lenkų Armija Krajova iššaudydavo visas šeimas, kurių tėvai savo vaikus užrašydavo į lietuviškas mokyklas.

 24. zemaiciu zydas:

  Gana gal jau rekaut, aikit dirbt dykaduoniai jevrasajuzui reik jusu mokesciu.

 25. Barbora:

  Kitatautis, apsigyvenęs mūsų šalyje laikinai, savos valstybės čia nė nebandys kurti. Lai paviešės. Įleidę gi čia šaknis, turi išmokti mūsų kalbą, gerbti mūsų papročius ir nesidrabstyti purvais, nesigviešti mūsų istorijos bei žemės. ir kitataučiams galiu pasakyti tikiuosi jiems suprantama kalba – jaigū nypacynka-sūsyrask kytą bacynka.

 26. Gyventojas:

  Kas netinka? Netinka šiems laikams, kai Lietuva yra laisva ir suvereni valstybė, kur valdžią renkamės mes patys. Vat su tuo ir nedera šis šūkis. Kas kito, kai šalis yra okupuota. Bet kai šalis yra laisva, tokiais šūkiais mėtytis yra bomžiška.

  • Lamatas:

   man tai viskas savo vietuose : Lietuva -lietuviams , gyvenimas-gyventojams, durnynams-durniai . Na, negi būtų geriau jei sukeistume vietomis . Pavyzdžiui: Lietuva -durniams , durnynai -Gyventojams, gyvenimas -lietuviams .Tikrai būtų daug nepatenkintų , ypač tarp Gyventojų. Kažkoks fašizmas gautusi.Tai gal tebūna viskas savo vietuose.

 27. Pranas:

  Ko jis tylėjo du metus? Ar labai labai nori į EP?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: